Vše, co hledáte pro svého mazlíčka

Široká nabídka krmiv, diet, pamlsků,
doplňků stravy a dalších potřeb.

Zásady zpracování osobních údajů

GDPR

Vážení zákazníci,
s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli z pozice Správce požádat o potvrzení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů naší společností. Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.  

 1.        Proč předkládáme tento dokument?
  1. Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.
  2. Na prvním místě Vás tímto žádáme, abyste zkontrolovali, že uvedené osobní údaje jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.
  3. Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).
  4. Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.
 1. KONTROLA AKTUÁLNOSTI ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  1. Na prvním místě Vás tímto žádáme, abyste zkontrolovali, že uvedené osobní údaje jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.
 1. Jaké osobní údaje budou zpracovávány? 
  1. Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).
 1. Co je zpracování? 
  1. Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.
 1. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

                 I.            Informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu (karty zákazníka) a plnění našeho smluvního vztahu.
Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.
Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

                II.            Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud zaškrtnete políčko „Souhlasím se zásadami zpracování osobních údajů“, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.

                III.            Komu mohou být osobní údaje předány?
Správce údajů může za účelem uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce sdílet a předat Vaše osobní údaje svým subdodavatelům podílejících se na realizaci služeb. Osobní údaje nebudou takto předány mimo území Evropské unie.

         

 

Vaše práva

            Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

 1. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.

                        Povinnosti správce

 1. Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů.

                        Trvání souhlasu

 1. Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).