Vše, co hledáte pro svého mazlíčka

Široká nabídka krmiv, diet, pamlsků,
doplňků stravy a dalších potřeb.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2013 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností [MVDr. Stloukal Aleš], IČO: [70923167], se sídlem [Podluhy 244, Hořovice], PSČ [26801], nezapsanou v obchodním rejstříku („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě s produkty značky Specific® na adrese [http://petshop.cymedica.cz/weilovna] („Internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

1.2 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu.

1.3 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá před účinností nového znění obchodních podmínek.

1.4 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží značky Specific® , které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je Kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, tj. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby či dodání zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím dle článku 2.4 výše, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby, Kupujícímu a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

2.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání či skladové dostupnosti. Prodávající se zavazuje v těchto případech vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

2.7 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky byly Kupujícímu poskytnuty v textové podobě a jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://petshop.cymedica.cz/weilovna/Obchodni-podminky.

2.8 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

3. Platební a dodací podmínky

3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(a) v hotovosti na veterinárním pracovišti Prodávajícího; nebo

(b)  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.

3.3 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky.

3.4  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě jeho převzetím od přepravce.

3.5 Kupujícímu bude zboží dodáno přepravcem společnosti CYMEDICA CZ, a.s., se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308/24, PSČ 268 01, IČO: 274 19 941, a to nejpozději do 1-4 pracovních  dnů od úhrady kupní ceny za zboží (v případě bezhotovostní platby se okamžikem zaplacení rozumí připsání částky na účet Prodávajícího). V případě, že je v Internetovém obchodu u daného zboží uvedeno [„nízká skladová zásoba“], znamená to, že při vyčerpání skladových zásob může být toto zboží dodáno později, a to 30 pracovních  dnů od úhrady kupní ceny za toto zboží, čímž není dotčeno dodání ostatního zboží v objednávce.

3.6 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad, tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech a odpovídající sjednanému účelu.

4. Odpovědnost za vady

4.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li v Internetovém obchodě uvedeno jinak, je dodané zboží vždy minimálně devadesát (90) dní před koncem doby jeho trvanlivosti.

4.2 Projeví-li se vada při převzetí věci Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

4.3 Jde-li o takovou vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat. Po 1.1.2014 platí, že představuje-li vadné plnění podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že Kupující sdělí Prodávajícímu, jako právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.

4.4 Jde-li o takovou vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (tj. takové vyskytnutí vady po opravě tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí) po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Po 1.1.2014 platí, že je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

4.5 Strany se dohodly, že záruka za jakost zboží je tři (3) týdny u krmiv, resp. dvacet čtyři (24) měsíců u spotřebního zboží, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, není-li v Kupní smlouvě, Internetovém obchodě nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Kupující může uplatňovat reklamaci u Prodávajícího. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Od 1.1.2014 platí, že jde-li o vadu odstranitelnou, může se Kupující domáhat buď opravy zboží, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li z tohoto důvodu zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od Kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

4.6 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1 Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

5.2 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s článkem 5.1 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti CYMEDICA CZ, a.s., se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308/24, PSČ 268 01, IČO: 274 19 941. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s článkem 5.1 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli dalším třetím osobám.

5.3 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

5.4 Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.5 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 5.1 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy. 

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1 Kupující (jedná-li se o spotřebitele) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to osobním předáním písemného odstoupení u Prodávajícího nebo na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího [klinika@weilovna.cz]. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

6.2 Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek postupovat tak, aby zboží nemělo porušený ochranný obal (porušenou ochrannou atmosféru), bylo pokud možno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, vč. veškerého ostatního příslušenství, které mu bylo se dodáno společně se zbožím. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je ke zboží dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.

6.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu, a to včetně nákladů na dopravu zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu, pokud takové náklady vznikly, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6.5 Od 1.1.2014 se odchylně od článků 6.1 až 6.4 těchto obchodních podmínek uplatní následující práva a povinnosti:

(a)  odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v souladu s §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“), zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel;

(b)  odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, ledaže Kupující souhlasí s tím, že mu budou peněžní prostředky vráceny jiným způsobem. Prodávající však není povinen tyto prostředky vrátit Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;

(c)  pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí mu Prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;

(d)  Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující;

(e)  Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

(f)  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. Kupující, který není spotřebitelem

7.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku, resp. §419 NOZ, neuplatní se ustanovení článku 4 a článku 6 těchto obchodních podmínek.

7.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku, resp. §419 NOZ, je poskytována záruka za jakost zboží v délce dvacet čtyři (24) měsíců, není-li výrobcem uvedeno jinak, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

7.3 Prodávající nemusí akceptovat objednávky od těch podnikatelských subjektů, které nejsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

8. Doručování

8.1 Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

8.2 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování [Nádražní 131, 26101 Příbram], adresa elektronické pošty [klinika@weilovna.cz].

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a popřípadě též zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není-li Kupující spotřebitelem, a po 1.1.2014 také zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

9.4 Kupující bere na vědomí, že materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

9.5 Jakékoli spory vyplývající z Kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, nebudou-li vyřešeny smírnou cestou, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem v České republice. V případě potřeby se může Kupující vždy formou stížnosti obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).